PepijnOomen.nl

Toelichting kandidaatstelling

Wil je ook dat Nijmegen een fietsvriendelijke stad wordt, met ruimte voor groei én groen? Met een tram, gratis voor minima én ouderen? Met sterke en diverse wijken, voor jong én oud, arm én rijk? Onmogelijk? Geenszins, ‘yes we can’! Stem hiervoor op mij.

Ik ben Pepijn Oomen en stel me graag opnieuw kandidaat voor de gemeenteraad. Sinds 2010 zit ik al in de raad en de twee raadsperiodes daarvoor (acht jaar) heb ik al als volwaardig lid meegedraaid in de fractie. De afgelopen jaren was ik woordvoerder op de onderwerpen Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Klimaat, Groen en Openbare Ruimte. Ik heb daarbij o.a. geregeld dat Nijmegen dat bestemmingsplannen duurzaam vergroend zijn en ben ik druk bezig met het thema ‘burgerparticipatie’: de echte kennis over wijk en buurt komt immers van de mensen zelf.

In de Nijmeegse raad ben ik inmiddels de autoriteit op het gebied van de fiets en het OV. Vooral over dat laatste is veel media-aandacht geweest vanwege het kortingskaartje in de bus. Belangrijker dan de media-aandacht zijn de zaken die dankzij mij zijn gerealiseerd, zoals de goede ijsvrije fietspaden in de winter, bussen die op biogas rijden en een groenere en veiligere inrichting van wijken. Ik ben een verbinder: het lukt me goed om coalities te smeden met Nijmegenaren en andere partijen om onze groene en linkse idealen te verwezenlijken. Binnen de fractie ben ik het geheugen en ik ben mijn medefractieleden tot grote steun met het schrijven van persberichten, artikelen, moties enzovoorts.

Ik ben een geboren Nijmegenaar, woonachtig in de Wolfskuil met hart voor de hele stad (en o.a. gewoond in het Willemskwartier, Oost, Dukenburg en het Waterkwartier). Daarom ben ik veel te vinden in de Nijmeegse wijken, ook omdat het mij erg inspireert om als een ‘ouderwetse’ volksvertegenwoordiger met iedereen in de stad te sparren, om te kijken wat wij als gemeenteraad kan doen om de zaken waar Nijmegenaren tegenaan lopen te verbeteren. Ook zie je dat terug in mijn netwerk: allemaal plekken met gemotiveerde Nijmegenaren die hun stad een beetje beter willen maken. Inspirerend voor het raadswerk!

De kandidatencommissie van 2014 onderkent dat ik het daarenboven erg goed doe in de raad:

Al 12 jaar is Pepijn actief in de gemeentepolitiek als fractievolger en raadslid. Een noeste werker, die veel bereikt op het gebied van mobiliteit. Op dit terrein is hij ook in de media goed zichtbaar. Ook bestemmingsplannen dagen hem uit, het venijn zit immers vaak in de details en Pepijn haalt dat er feilloos uit. Rustig en met een glimlach weet hij dingen voor elkaar te krijgen. Pepijn heeft een bestuurlijke interesse die hij ten dienste maakt in onder meer de agendacommissie van de raad en als delegatieleider in de stadsregio.

De kandidatencommissie van 2010 was wat langer van stof en had het volgende te zeggen:

  • is deskundig op ruimtelijke ordeningsvlak, wonen, fiets, vervoer; heeft overigens ook een brede kennis o.a. van financiën;
  • weet door een lange periode als fractievolger wat raadswerk is en heeft zich de afgelopen 3 jaar ontwikkeld als individueel politicus;
  • heeft een grote ervaring en een goed eigensoortig netwerk; is in staat om politiek handwerk te doen, in te spelen op de actualiteit en steun te verwerven;
  • is erg actief op de burgerparticipatie;
  • heeft een grote inzet; onderhoudt contact met de afdeling;
  • doet het als technisch voorzitter in de fractie goed;
  • is communicatief erg innemend en rustig; is benaderbaar; in staat om goed te luisteren; erg punctueel;
  • heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid; is sterk in de communicatie als bij persberichten, opinieartikelen en vlugschrift;
  • heeft voldoende van zich leren afbijten ook in het directe debat in de raadskamer.

Ook de beoordelingscommissie – de commissie die namens de afdeling tussentijds oordeelt over de fractie – deelde de loftuitingen van de kandidatencommissies:

“Pepijn is een politiek dier. Hij kent zijn dossiers goed, onderhoudt zijn netwerk en geniet van het debat. Hij heeft een goed oog voor publiciteit en ondersteunt anderen daarbij.”

Vorm je eigen oordeel door op deze site te lezen wat ik op welke onderwerpen heb bereikt en wat ik in de komende tijd wil bereiken. Ook kun je diverse lovende steunbetuigingen van andere Nijmegenaren en actieve GroenLinksers van binnen en buiten de stad lezen.

Ik wil graag doorgaan, en ik heb ook nog grote plannen met Nijmegen: alle ruimte voor de fiets, nog meer groen en frisse lucht in onze mooie stad, van en voor iedereen!
Wil je dit ook? Kies Pepijn!

Powered by WordPress | Design: van Lamoen