PepijnOomen.nl

Wonen en wijken

Nijmegen is een mooie stad met mogelijkheden voor arm én rijk & jong én oud. Maar we zullen het wel allemaal met elkaar moeten doen. Daarom heb ik de afgelopen jaren ook veel moeite gedaan om de spreiding van alle subgroepen over de hele stad te bevorderen en niet toe te staan dat er zich arme of rijke wijken ontwikkelen. Nijmegen als melting-pot! Maar er is meer…

Wonen

a. Wat heb ik allemaal gedaan?

  • Via een motie geregeld dat de woningcorporaties 30 procent van hun woningvoorraad niet meer via Entree toewijzen, maar dit inzetten voor Lokaal Maatwerk;
  • Via de motie “Kansen op Kamers” een kamerverhuurcampagne gestart om het particulieren gemakkelijker te maken kamers te verhuren aan studenten;
  • Na intensief overleg met de Universitaire Studentenraad en AKKU aangedrongen op een stevige impuls in de Nijmeegse studentenkamerbouw. Gevolg: de afgelopen jaren zijn er vooral studentenwoningen gebouwd;
  • Het woningtoewijzingssysteem is al gedeeltelijk op de schop gegaan: er worden woningen via loting aangeboden aan starters.

b. Wat wil ik nog allemaal gaan doen?

  • Wonen en duurzaamheid: door het stimuleren van zonnecellen, HR-ketels en dubbel glas zullen de woonlasten al op korte termijn dalen. Dit moet geregeld worden in de prestatieconvenanten met de woningcorporaties. Ook voor indivduele huizenbewoners moet dit meer gestimuleerd worden;
  • Starters hebben het nog altijd heel erg lastig op de woningmarkt. Dit betekent meer bouwen, en juist in de sociale huursector (uit een recent Socrates-onderzoek blijkt dat het bouwen van middeldure of dure woningen geen verhuisketen op gang brengt, zoals sommige partijen geloven).

Wijken / Openbare ruimte

Wat heb ik zoal gedaan?

  • Ik ben zeer actief bezig geweest in de raad met het inrichten van een nieuwe manier van aankijken naar hoe de gemeente omgaat met de openbare ruimte. Uitgangspunt: de gemeente verzorgt een bepaald minimum onderhoudsniveau van groen, straat, speeltuinen, etc; de buurt heeft vervolgens een pot geld en middelen om naar eigen inzicht de wijk te onderhouden. Er lopen nu volop experimenten en ik begeleid dat vanuit het zogeheten ‘Raadsteam Actief Burgerschap’;
  • Ook in de Ruimtelijke Ordening zijn veel verbeteringen mogelijk om Nijmegenaren actief bij hun omgeving te betrekken. Er zijn legio mogelijkheden op het gebied van digitalisering, maar het is ook goed om Nijmegenaren te wijzen op veranderingen die in hun omgeving gaan plaatsvinden. Op mijn initiatief gaat het College nu experimenteren met bordjes bij omgevingsvergunningaanvragen op de plek zelf, zodat passanten en omwonenden erop geattendeerd worden dat er een verandering op komst is.
  • Individuele belangenbehartiging per wijk: ongewenste bomenkap, monumentenstatus van gebouwen, onduidelijke straatnaamgeving, etc. etc.

De kandidatencommissie kwalificeerde mij als benaderbaar. Juist op het gebied van belangenbehartiging in wijken heb ik dit goed laten zien. Ik heb nooit zomaar voor de Bühne gesproken, maar mensen opgezocht en goed uitgelegd waarom ik sommige dingen niet wilde overnemen, en me hard gemaakt voor dingen die ook vanuit GroenLinks perspectief behartigenswaardig waren.

Powered by WordPress | Design: van Lamoen