PepijnOomen.nl

Portfolio

Het moge duidelijk zijn, dat ik de afgelopen vier jaar als raadslid niet stil heb gezeten. In onderstaand verslag kunt u hier iets van lezen:

 1. Korte zelfreflectie op de afgelopen periode
 2. Initiatiefvoorstellen, moties en amendementen
 3. Mondelinge en schriftelijke vragen
 4. Media-optredens

 


1. Korte reflectie op de afgelopen periode


Sinds ik in 2010 gemeenteraadslid ben voor GroenLinks, heb ik me ontwikkeld tot een mondig, breed inzetbaar fractielid. De zaken die ik heb opgepakt, heb ik publicitair steeds zeer voordelig voor GroenLinks weten te gebruiken.

Ik heb me daarbij specifiek ingezet en bekwaamd op met name ruimtelijke ordening (diverse bestemmingsplannen), openbare ruimte (gladheidsbestrijding, afvalverwerking) en mobiliteit (groen gas, dalurenkaartjes, verkeersveiligheid, (fiets)parkeerbeleid). Ik heb hierbij steeds de ambitie in het oog om Nijmegen duurzaam te vergroenen: een gezonde stad met ruim baan voor fiets en OV.

Deels zette ik onderwerpen reactief op de kaart, deels initiërend (zie hiervoor de schriftelijke vragen en het initiatiefvoorstel “Less is more”.).

Voor deze onderwerpen wist ik steeds de juiste netwerken aan te boren: voor bestemmingsplannen ging ik met bewonersorganisaties en individuele bewoners in gesprek (ook achteraf, om ons standpunt toe te lichten), voor de gladheidsbestrijding zette ik samen met een redactrice van De Brug een meldpunt op en voor de diverse mobiliteitsonderwerpen maakte ik dankbaar gebruik van de expertise in de GroenLinks werkgroep Mobiliteit en de Fietsersbond afdeling Nijmegen.

Ik deed dit steeds ingebed in de fractie. Alleen bij zeer actuele vragen raadpleegde ik de fractievoorzitter.

Verantwoording over de gemaakte keuzes leg ik regelmatig af in ALV’s, aan individuele leden, via de social media en in de traditionele media. Binnen de fractie heb ik een aanjagende rol om deze verantwoording zoveel mogelijk af te leggen: ik stimuleer fractieleden te schrijven voor de website (die ik beheer) en in het rode pepertje (dat ik schrijf en redigeer in samenspraak met het afdelingsbestuur).

Mijn stijl kenmerkt zich door coöperatie. Ik zoek (brede) samenwerking in de raad en daarbuiten. Collega politici vertrouwen me en ik heb een zekere ‘gunfactor’; bewoners voelen zich serieus genomen als ik met hen heb gepraat, ook al voer ik niet de volledige wens uit. Vooral op de terreinen mobiliteit en ruimtelijke ordening lopen de gemoederen vaak hoog op en slaag ik er steeds weer in om de bewoners te betrekken bij een besluit.

Een greep uit de concrete successen die ik bewerkstelligd heb voor de fractie:

 • Er is een papieren kortingskaartje in de bus
 • De bussen in Nijmegen rijden op groen gas (en in de loop van de concessieperiode moeten ze nog schoner worden)
 • Reactiveren spoorlijn Nijmegen-Kleve hoog op de politieke kaart
 • Inrichting Groenestraat wordt groener en fietsvriendelijker
 • Er wordt slimmer omgegaan met verkeersborden in de stad
 • Optimale gladheidsbestrijding voor fietsers in de stad
 • Extra fietsenstallingen bij het station (tijdelijk en onder Doornroosje) en in de stad

Nevenfuncties die ten goede kwamen aan het optreden in de raad en erbuiten:

 1. Bestuurslid Fietsersbond afdeling Nijmegen, sinds 2005;
 2. Lid GroenLinks werkgroep Mobiliteit, sinds 2010;
 3. Lid GroenLinks werkgroep Landelijk, sinds 2011;
 4. Lid Partijraad voor de afdeling Nijmegen, 2010-2012;
 5. Lid GroenLinks redactie Pepertjes, sinds 2011;
 6. Lid Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen, sinds 2010, per november 2012 als delegatieleider;
 7. Lid agendacommissie gemeenteraad, sinds 2011.

 


2. Initiatiefvoorstellen, moties & amendementen


 

Initiatiefvoorstel

 1. ‘Verkeersborden: less is more’, 6 maart 2013. Unaniem aangenomen.

Motie in de stadsregioraad:

 1. ‘Behoud voordeelurenkaartje!’, 28 oktober 2010. Ingetrokken (Opdracht uit de motie is na lang gelobby overgenomen op 16 december en uiteindelijk uitgevoerd in het najaar van 2012)

Moties en amendementen in de gemeenteraad:

 1. Agendapunt concessie 2013-2023, amendement: ‘Verder naar een klimaatneutraal OV’, 3 november 2010. Aangenomen.
 2. Agendapunt AH Groenestraat, amendement: ‘Meer sturing op gevolgen van herontwikkeling’ (samen met PvdA en D66), 13 april 2011. Aangenomen.
 3. Agendapunt verstedelijkingsvisie, motie ‘Geef de A15 zijn tunnel’, 27 april 2011. Verworpen.
 4. Agendapunt verstedelijkingsvisie, amendement: ‘Stadsregiorail’, 27 april 2011 (samen met D66). Aangenomen
 5. Agendapunt Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar, motie: ‘Benoem man en paard, fiets en wagen’, 12 oktober 2011. Aangenomen
 6. Agendapunt HOV, amendement ‘Sneller naar Kleve’, 27 juni 2012. Aangenomen.
 7. Agendapunt visie Groenestraat, motie: ‘Er rijden hier best wel veel fietsen’, 12 december 2012. Aangenomen
 8. Agendapunt visie Groenestraat, motie: ‘Meer groen op de Groenestraat’, 12 december 2012. Aangenomen.
 9. Agendapunt parkeerverwijssysteem, motie ‘informeren = transferium parkeren’, 20 maart 2013 (samen met VVD). Overgenomen, daarom ingetrokken.
 10. Agendapunt perspectiefnota 2014, motie ‘Parkeervoorziening Nieuwe Hezelpoort; Tijd voor actie’, 12 juni 2013 (samen met D66). Aangenomen.
 11. Agendapunt Bestemmingsplan Nijmegen Oost, amendement ‘Daalseweg 52-54’, 26 juni 2013. Unaniem aangenomen.
 12. Agendapunt Zienswijze op provinciale omgevingsvisie, amendement z.t., 26 juni 2013 (samen met DNF). Aangenomen.

 


3. Vragen

Actuele vragen

 1. Vragen over het niet doorgaan van ‘Cosmic Sensation’ op de Vierdaagsefeesten, 30 juni 2010
 2. Vragen over de fietsgevaarlijke verkeerssituatie op de d’Almarasweg, 26 januari 2011
 3. Vragen over de situatie in Higashimatsuyama, 16 maart 2011

Schriftelijke vragen

 1. Over de bomenkap in het Augustijnenbosje, 22 maart 2010 (link)
 2. Over beplakken verkiezingsborden, 16 juni 2010 (link)
 3. Over monumentenstatus Tolhuisje, 14 juli 2010 (link)
 4. Over verkeersveiligheid Heyendaalseweg, 8 september 2010 (link)
 5. Over uitspraken Beerten fietsparkeren weer betaald (samen met Stijn Verbruggen, PvdA), 28 september 2010 (link)
 6. Over de naamgeving van de Turennesingel, 11 oktober 2010 (link)
 7. Over het strooibeleid voor fietsers, 6 december 2010 (link)
 8. Vervolgvragen over het strooi- en sneeuwruimbeleid, 30 december 2010 (link)
 9. Over de studenten- en starterswoningnood (samen met Rob Jetten, D66), 3 augustus 2011 (link)
 10. Over de bereikbaarheid van Nijmegen op 27-28 aug 2011, 22 augustus 2011 (link)
 11. Over de barricade op het stationsplein, 14 oktober 2011 (link)
 12. Over de fietsenstallingsproblematiek bij CS & Heyendaal (samen met PvdA & D66), 14 oktober 2011 (link)
 13. Over de roadbarriers en de venstertijden, 23 december 2011 (link)
 14. Over de nieuwbouw ‘de nieuwe voorstad’, 22 februari 2012 (link)
 15. Over de afvalscheiding door de DAR, 15 maart 2012 (link)
 16. Over toegankelijkheid van de website bekendmakingen vergunningen (samen met Toon Verploegen), 30 maart 2012 (link)
 17. Over het bespieden van bewoners Teersdijk met camera’s, 3 april 2012 (link)
 18. Over tweerichtingen fietsen in de ringstraten en inrichting KK-garage, 2 augustus 2012 (link)
 19. Over voetpad naar de Graafsebrug, 6 augustus 2012 (link)
 20. Over stempassen die niet overal aankwamen, 4 september 2012 (link)
 21. Over de fietsproblematiek bij het centraal station, 20 september 2012 (samen met PvdA en D66) (link)
 22. Over het topsalaris van de directeur van de RGV, 19 oktober 2012 (samen met PvdA) (link)
 23. Over de autotoegankelijkheid van de Waalkade (samen met Pepijn B), 18 februari 2013 (link)
 24. Over de situatie in Bergerden (tegen varkensflats) (samen met Lianne Duiven, GL Lingewaard), 25 maart 2013 (link)
 25. Over het verwijderen van fietsen buiten het centrum, 29 april 2013 (link)
 26. Over een ongelijkvloerse verbinding in Lent (Lentse Lus), samen met CDA, 26 mei 2013 (link)

 


4. Media


 

Opinieartikelen / columns / andere schrijfsels

 1. Opinieartikel ‘Stadsregio moet anders, of helemaal niet’, De Gelderlander 15 september 2010, pag. 29
 2. Column ‘Vertrokken uit Tolhuis’, De Dukenburger december 2010, pagina 20
 3. Recensie over Paul Lucardie en Gerrit Voerman (red.), Van de Straat naar de Staat: ‘Kwaliteit maar nog steeds geen regeringsbeleid – een geschiedenis van GroenLinks’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011 (Nijmegen 2011)
 4. Opinieartikel ‘Doortrekken van de A15 kan wel eens fiasco worden’, De Gelderlander 1 september 2011, pag. 17 (samen met Pepijn Boekhorst, ondertekend door 10 andere GL-woordvoerders mobiliteit uit de regio en provincie).

Overige media-optredens

 1. Over de ‘illegale’ bomenkap en de noodzaak voor een online bomenkapregister, in De Brug 24 maart 2010, p.1+3
 2. Over noodzakelijk herstel van wegen door vorstschade, De Gelderlander 20 mei 2010, pag. 34
 3. Reactie op SP-voorstel voor airco in de stadsbussen, Radio Gelderland 14 juli 2010
 4. Over schriftelijke vragen m.b.t. het Tolhuisje:
  - De Gelderlander 30 juli 2010, regiokatern pag.3
  - Dukenburgs weekjournaal 4 augustus, voorpagina
  - De Dukenburger september 2010, pag. 21
  - Nijmegennieuws op Nijmegen 1, 3 september 2010
  - De Gelderlander 15 september 2010, pag.26
  - De Dukenburger oktober 2010, pag. 22
 5. Over het afschaffen van de strippenkaart, De Gelderlander 11 september 2010, voorpagina regiokatern
 6. GroenLinks en buurt samen in verzet tegen opblaashal Rapiditas, Nijmegen 1, 15 oktober
 7. In de lobby-rol tegen afschaffing KAN-kaartje:
  - De Gelderlander 15 oktober 2010, voorpagina regiokatern
  - ’Reddingspoging voor KAN-kaartje’/ ‘Oomen: “Onbegrijpelijk dat we geen cijfers hebben”’, De Gelderlander 21 oktober 2010, voorpagina regiokatern + pagina 32-33
  - Kanaal 13 nieuws, Kanaal 13, 21 oktober 2010
  - De Gelderlander 25 oktober 2010, pag. 12
  - ‘Stadsregio houdt vol: einde KAN-kaartje’ / ‘Kaartje kan blijven als ’t niet te duur is’, De Gelderlander 27 oktober 2010, voorpagina regiokatern + pagina 22-23
  - ‘Buren zijn de baas over de Nijmeegse bus’, De Gelderlander 29 oktober, pagina 30
  - ‘Bestuurder loog over buskaartje in regioraad’ / ‘Voorzitter Modder ziet het probleem niet’, De Gelderlander 30 oktober, pagina 1, 2
  - Nijmegennieuws op Nijmegen 1, 31 oktober
  - ‘“Powerplay van Jaap Modder niet erg netjes”’, De Gelderlander 18 november, pagina 33
  ‘Anonieme OV-chipkaart met korting’, De Gelderlander 2 december, pagina 33
  ’Bestuurder stadsregio stelt vragen: Ede krijgt Dalkaart wel’, De Gelderlander 11 december, pagina 7
  ’Een ander KAN-kaartje. Zoektocht naar vervanging KAN en Dalkaartje in de regio’, De Brug 22 december 2010, pagina 43
  ’Oomen teleurgesteld in antwoorden Novio’, De Gelderlander 5 maart 2011, p.26
  ’Goedkoop buskaartje komt er niet’, De Gelderlander 18 maart 2011, p.26
 8. Vragen strooibeleid fietsers, Radio Gelderland 6 december 2010
  N.a.v. de antwoorden hierop samen met De Brug een meldpunt opgericht:
  - ‘Meld gladde wegen online’, De Brug 22 december 2010 voorpagina
  - ‘“Waar blijft de strooiwagen?” Burgers melden gladde wegen; , De Brug 29 december 2010 voorpagina
  - ‘Leren van deze winter’, De Brug 5 januari 2011 voorpagina
  - ‘Méér straten in Winterhandboek’, De Brug 12 januari 2011 voorpagina
 9. Vervolgvragen strooibeleid: ‘GroenLinks: “DAR houdt zich niet aan belofte”’, De Gelderlander 31 december 2010, pagina 28; Nijmegennieuws Nijmegen 1, 3 januari 2011
 10. Lelijkste gebouw van Nijmegen, Nijmegennieuws Nijmegen 1, 3 januari 2011
 11. Namens de afdeling in de partijraad tegen de missie in Afghanistan, Radio1-journaal, NOS-journaal, Met het oog op morgen etc., 15 januari 2011
  N.a.v. besluit fractie: ‘Achterban GroenLinks is flink op oorlogspad’ De Gelderlander 28 januari 2011 pag. 3; ‘Gelders GroenLinks zegt aarzelend ja tegen missie’, De Gelderlander 29 januari 2011 pag. 3; Nijmegen1 Nieuws, Nijmegen 1 31 januari 2011
 12. Over nieuwbouw voor Doornroosje:
  - ‘Weg vrij voor nieuw Roosje’, De Gelderlander 27 januari 2011, pag. 32
  - ‘Nieuwbouw Doornroosje definitief goedgekeurd’, De Brug 2 februari 2011, pag. 4
 13. Over steun aan Higashimatsuyama: ‘Pepijn Oomen: echte vrienden helpen elkaar in moeilijke tijden’, De Gelderlander 16 maart 2011 pag. 27
 14. Stage bij De Gelderlander: artikelen ‘We lagen er niet wakker van en we liggen er nog steeds niet wakker van’ en ‘Dun bevolkt en ook nog streng gereformeerd’, De Gelderlander 17 maart 2011 pag. 5; ‘Nijmeegs kwartier’, DG 19 maart 2011, p.30
 15. Stage bij Bureau Toezicht: Nijmegen 1 Nieuws, 1 april 2011
 16. Over fietsparkeren bij Goffert, De Gelderlander 15 april 2011, p.34
 17. Vragen bereikbaarheid 27-28 augustus 2011:
  - Radio Gelderland, 22 augustus, 12.15 uur in discussie met provinciewoordvoerder
  - Nijmegen 1 Nieuws, 22 augustus
  - De Gelderlander 23 augustus, pag. 25
  - De Brug 24 augustus, voorpagina
 18. n.a.v. kamerbehandeling nota Nijmegen duurzaam bereikbaar: ‘Kruispunten nu aanpakken’, De Gelderlander 16 september 2011 pag. 38
  n.a.v. raadsbehandeling, ‘BEREIKBAARHEID ‘Groenlichtroute’ vanaf stadsbrug rond centrum. Studie naar vierbaans doorstroomroute stad’, De Gelderlander 13 oktober 2011, p.29
 19. Schriftelijke vragen fietsenstallingen station: ‘Vrees voor ‘totale chaos’ bij stallingen’, De Gelderlander 15 oktober 2011 p. 25
  ’Vragen over chaos met fietsen’, De Brug 19 oktober 2011 p. 8
 20. N.a.v. afschaffing + in de WGR+: ‘Stadsregio verzint list voor behoud’, De Volkskrant 17 oktober 2011
 21. Schriftelijke vragen KAN-kaartje ‘Vragen over KAN-kaartje Connexxion’, De Gelderlander 15 november 2011, pag. 2
 22. ‘Politiek Nijmegen botst met Cornielje over procedure nieuwe burgemeester’, De Gelderlander 17 november 2011
 23. Aankondiging initiatiefvoorstel verkeersborden: ‘Fors snoeien in bordenwoud’, De Gelderlander 8 december 2011, pag. 32-33
 24. ‘Steun in Nijmegen voor Arnhems plan weekend-dalkaartje’, De Gelderlander 20-1-2012, p.32
 25. ‘Positie parkeerwethouder Henk Beerten nog allerminst helemaal veilig’, De Gelderlander 23 maart 2012, pag. 30-31
 26. ‘Scheiden heeft zin. Plastic en restafval niet op dezelfde hoop’, De Brug 28 maart 2012, voorpagina
 27. Aankondigingen discussieavond reactivering railverbinding Nijmegen-Kleef (16/4), in De Brug 28 maart en 11 april; De Gelderlander 28 maart, ‘Nijmegen leeft’ 6 april
  Verslag in Gelderlander ‘Railverbinding Nijmegen-Kleef moet tram worden’, 17 april p. 22; ‘Holländer sind für Straßenbahn’, Rheinische Post 18 april 2012
 28. ‘GroenLinks boos over bespieden woonwagenbewoners met camera’s’, De Gelderlander 4 april 2012, p. 22, Nijmegen 1 4 april
 29. N.a.v. parkeerpalendebat, Nijmegen1 7 juni 2012
 30. N.a.v. fijnstofmetingen op de Waal Tv Gelderland 7 juni 2012
 31. Over het doortrekken van de lijn Nijmegen-Kleef (n.a.v. aangenomen amendement), Kanaal13 30 juni 2012
 32. Over tweerichtingen fietsverkeer voor de ringstraten, Nijmegen 1, 2 augustus 2012
 33. ‘Mes zetten in “bordenwoud”’, De Gelderlander 6 augustus 2012, p.12
 34. ‘Ringstraten. GroenLinks eist actie gemeente: Fietspad aan beide zijden’, De Gelderlander 7 augustus 2012
  ’Wethouder Beerten afhoudend. Twijfel over extra fietspad’, idem 23 augustus 2012
 35. ‘Lopen langs busbaan, “dat moet mogen”’, De Gelderlander 7 augustus 2012
 36. ‘”Tijdelijke stalling bij station”’, De Gelderlander 21 september 2012
 37. ‘Zorg over nieuwe AH bij “Smit”’, De Gelderlander 9 november 2012
 38. Interview over “herinvoering” van het KAN-kaartje: ‘Het shopkaartje: koop voor 3 euro een retourtje in de bus’, De Brug 28 november 2012, p.2-3
 39. “‘Afspraken busabonnement tegen alle afspraken in Euregioverband”’, De Gelderlander 4 januari 2013 p.22
 40. Over schriftelijke vragen Waalkade: ‘GroenLinks: Waalkade op slot voor auto’s’, De Gelderlander 19 februari 2013, p. 25; Kanaal 13 nieuws 19 februari 2013
 41. Over initiatiefvoorstel: TV Gelderland nieuws en Radio Gelderland, 20 februari 2013
 42. N.a.v. vragen hiertoe in de Stadsregio: ‘“Goedkoop buskaartje ook in regio inzetten”’, De Gelderlander 26 februari 2013 p. 28
 43. N.a.v. vragen Bergerden: ‘Pleidooi voor legale wietkweek Bergerden’, De Gelderlander 26 maart 2013 p 27; Nijmegen1 nieuws 26 maart; Kanaal 13 nieuws 26 maart.
 44. N.a.v. vragen verwijderen fietsen: ‘Vraagtekens GroenLinks bij weghalen van gestalde fietsen’, De Gelderlander 30 april 2013 p. 30
 45. N.a.v. vragen Lentse Lus: “Fietsbrug Lent moet blijven”, De Gelderlander 28 mei 2013 p.29; De Brug 29 mei 2013; Kanaal 13 nieuws 28 mei 2013.

 

Powered by WordPress | Design: van Lamoen